Huisregels

Bekijk onze huisregels

Praktijkregels Tandartspraktijk P.F. Ruigrok

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden in communicatie te voorkomen, heeft onze praktijk de volgende praktijkregels opgesteld. Alle patiënten dienen van deze regels op de hoogte te zijn.

Hieronder kunt u de praktijkregels bekijken:

1. Afspraken en behandelingen
• Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
• In de regel wordt er tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
• In onze praktijk worden periodiek röntgenfoto’s genomen. Wij maken bitewing foto’s 1x per 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van uw gebitssituatie kan er van deze termijn afgeweken worden. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden, tijdens een periodieke controle, worden tussentijds ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.
• Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het onopmerkzaam zijn van de tandarts.
• Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Indien u een afspraak op maandag heeft, dient u die afspraak uiterlijk op de vrijdag ervoor, voor 9 uur te annuleren/verzetten. Indien dit niet gebeurd, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties. Wanneer het regelmatig voorkomt, dat u uw afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
• Bij het missen of te laat komen bij uw eerste consult wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht. U kunt een nieuwe afspraak maken als deze nota is voldaan.
• Indien gewenst kan er een afspraak gecombineerd worden bij de tandarts en preventieassistente.
• Al onze medewerkers spreken Nederlands en Engels. Graag communiceren wij dan ook via een van deze talen. Mocht dit een probleem zijn, dan vragen wij u een tolk mee te nemen.
• Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
• Wij verlangen van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen, om zo een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.

2. Klachten en second opinion
• Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden bij een van de medewerkers. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over onze oplossing, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. U stuurt, in dat geval, een aangetekende brief naar de praktijk. Of u meldt zich bij de officiële klachtencommissie van het KNMT (www.knmt.nl) of bij het ANT (www.ant-online.nl). Kijk op onze site bij welke organisatie uw behandelaar is aangesloten.

3. Betalingen
• De declaraties worden verwerkt door Tandartsprakijk Ruigrok. Wij zullen uw nota via de email toesturen. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van deze nota bij uw zorgverzekeraar, indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft. U dient de nota te voldoen binnen de gestelde termijn onder vermelding van het declaratienummer. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met de praktijk.

4. Overige regels
• Zodra u voor uw eerste afspraak bij ons bent geweest, staat u daadwerkelijk als patiënt ingeschreven. Indien u voor die tijd ernstige pijnklachten heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw vorige tandarts.
• Wilt u zo vriendelijk zijn ervoor te zorgen dat al uw oude tandartsgegevens vóór uw eerste afspraak naar ons toegezonden worden.
• Indien uw persoonlijke gegevens veranderen, (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail, huisarts, verzekering) dient u dit aan onze receptie door te geven.
• Indien uw gezondheidstoestand verandert (u bent bijv. onder behandeling gekomen bij een specialist, heeft (andere) medicijnen voorgeschreven gekregen, heeft een allergie ontwikkeld of bent zwanger), dient u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden.
• Een tandarts kan, ten alle tijden, taken delegeren aan een (preventie) assistente of mondhygiënist(e) die daarvoor opgeleid zijn.
• In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan (m.u.v. blinde geleide-, en/of hulphonden).
• Roken, mobiel telefoneren en eten/drinken zijn niet toegestaan in wacht- / behandelkamers.
• Wanneer de praktijk gesloten is, of onbereikbaar blijkt, kunt u voor spoedeisende hulp bellen naar de dienstdoende tandarts. De dienstdoende tandarts is te vinden op ons antwoordapparaat , of op de website www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 0252-760180
• U ontvangt van ons een kostenbegroting/indicatie indien de kosten hoger zijn dan €250,-. De begroting die u van ons krijgt is gebaseerd op de huidige situatie en saneringsvorm.

• De geldigheid van deze prijsopgave is beperkt tot de vermelde behandelingen en prestaties. Na aanvang van de werkzaamheden door de zorgverlener noodzakelijk gebleken en uitgevoerde behandelingen en prestaties die niet in deze prijsopgave staan vermeld, worden – tenzij anders is overeengekomen – in rekening gebracht conform de tarieven die zijn vastgespeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De zorgverlener zal daarvan niet een nieuwe (dan wel aanvullende) schriftelijke prijsopgave vooraf doen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en het belang van een adequate en effectieve behandeling zich daartegen niet verzet. Ik verzoek u deze prijsopgave voor akkoord te ondertekenen en deze te retourneren. Volledigheidshalve deel ik u mede dat op alle behandelovereenkomsten tussen u en de zorgverlener verbonden aan Tandartspraktijk Ruigrok, onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
De in deze prijsopgave genoemde prijzen zijn geldig gedurende een periode van 2 maanden na de datum van deze prijsopgave, na afloop van deze periode kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend. De zorgverlener is te allen tijde gerechtigd de prijsopgave schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen, waaronder – maar niet beperkt tot – in het geval van tussentijdse wijziging van de tarieven die worden vastgespeld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de materiaal- en techniekkosten geldt dat de zorgverlener zich het recht voorbehoud om door leveranciers aan hem doorberekende prijswijzigingen, aan de patiënt door te berekenen. Wij hanteren ANT betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te Utrecht onder nummer ……
Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig, vanaf het moment van afgifte.